Публічна оферта проєкту ARTRYNOK для покупців

Оферта визначає основні умови здійснення замовлень покупців на офіційному сайті проєкту ARTRYNOK (https://artrynok.ksiprostir.org/). 

1. Визначення термінів

Проєкт – мистецько-соціальний захід, який полягає у розміщенні робіт на сайті Постачальника для розповсюдження із благодійною метою.

Робота – оригінальний твір, а також його електронні копії або примірники на сайті Постачальника.

Замовлення – робота чи роботи, які обираються покупцем та в подальшому передаються йому Постачальником.

Покупець – відвідувач сайту проєкту, який сформував замовлення.

Постачальник – громадська організація «Ксі Простір», яка діє в межах власної статутної діяльності, або її уповноважені особи.

Автор – учасник проєкту, що надав роботу чи роботи для їх оприлюднення на сайті та подальшої реалізації відвідувачам (покупцям).

2. Предмет

Постачальник зобов'язується передати Покупцю у власність визначену їм в Замовленні Роботу, а Покупець зобов'язується оплатити її вартість та прийняти – за умовами Оферти.

3. Права та обов’язки 

3.1. Покупець:

приймає Оферту шляхом надсилання заповненого формуляра Замовлення, чим підтверджує, що ним отримана вся інформація, передбачена згідно законів «Про захист прав споживачів» та «Про електронну комерцію», на момент прийняття Оферти;

самостійно включає Роботу до складу Замовлення в обраній формі, оплачує її вартість;

приймає обрану Роботу в строк, зазначений або погоджений із Постачальником чи вказаними ним відповідальними особами;

у разі виникнення зауважень або пропозицій, що стосуються Роботи, інформує про них Постачальника шляхом направлення претензій (повідомлень) засобами електронного зв’язку.

3.2. Постачальник

своїми силами організовує розроблення, приведення у відповідність до законодавства України, а також поточне обслуговування сайту для розміщення Роботи та оновлює її асортимент;

надає підтвердження факту одержання оплати (здійснення правочину) Покупцеві у письмовій формі за зазначеними ним у формулярі засобами електронного зв'язку;

організовує передачу Роботи в обраній Покупцем формі, зокрема, згідно замовлення відтворює її примірники та надсилає на адресу Покупця;

за наявності в замовленні оригіналу відповідної Роботи у матеріальній формі надає Автору необхідні дані для її відправлення після надходження оплати;

зобов’язується розглядати та відповідати на претензії від Покупця впродовж двох тижнів після їх отримання в письмовій формі.

4. Відповідальність сторін

4.1. Покупець та Постачальник (далі – Сторони) мають належним чином виконати зобов’язання відповідно до умов Оферти та вимог законодавства України.

4.2. В разі несвоєчасного виконання зобов’язання Сторона сплачує іншій пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від його суми за кожен день відповідного прострочення; 

4.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

4.4. Сторона, яка порушила своє зобов'язання, не звільняється від його виконання, незважаючи на настання для неї наслідків цього порушення.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення своїх зобов'язань, якщо вони сталися внаслідок обставин непереборної сили, що виникла незалежно від волі Сторін та перешкоджає виконанню, виникнення або наслідки якої неможливо було передбачити та відвернути розумними заходами. В цьому випадку період звільнення Сторін від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання відповідного зобов'язання визначатиметься строком дії цих обставин.

5.2. В разі настання для Сторони зазначених обставин вона має сповістити про них іншу Сторону негайно у порядку, визначеному Офертою. Таке повідомлення повинне містити дані про настання обставин та про їх можливі наслідки. Неповідомлення про вказані обставини позбавить Сторону, щодо якої вони виникли, права в подальшому посилатися на їх дію.

6. Інші положення

6.1. Оферта діє від моменту її прийняття відповідно до Цивільного кодексу України до повного виконання Сторонами взятих зобов'язань.

6.2. Додатки до цієї Оферти вважаються її невід’ємною частиною.

6.3. Сторони вирішують всі спори, які виникають під час виконання, шляхом перемовин, а у разі недосягнення між ними згоди – відповідно до законодавства України.

6.4. Про зміну дійсних обставин або виникнення інших, що впливатимуть на виконання будь-яких зобов’язань згідно з умовами Оферти, Сторони мають повідомляти одна одну невідкладно нижчевказаними засобами електронного зв’язку.

Постачальник

Громадська організація «Ксі Простір»

адреса: м. Дніпро, вул. Смоленська, 92

ел. пошта: ksiprostir@gmail.com

тел. +380982124671